۱۳۸۹ خرداد ۳۱, دوشنبه

پُر كردن خودكار جداول خلاصه نتايج تحليل A&R به ياري متلب

پس از انجام تحليل A&R به ياري نرم‏ افزار OFFPIPE، از خروجيهاي آن بايد جدولهاي خلاصه‏ شده‏ اي تهيه گردد. اين جدولهاي خلاصه در Excel تهيه مي‏گردد. اعداد داخل هرکدام از سلولهاي اين جدولها از داخل فايلهاي خروجي OFFPIPE استخراج مي‏شود.
با توجه به اينکه حجم داده‏ هاي خروجي بسيار زياد است، تهيه کردن اين جدولها بسيار زمانبر است. به طور معمول، پس از هر بار تحليل A&R، حدود 50 نفرساعت کار لازم است تا اين جدولها تهيه گردد. براي اين کار فايلهاي خروجي OFFPIPE بين سه نفر تقسيم مي‏شود، و اين سه نفر با پردازش چشمي اين خروجيها، جدولها را پس از دو روز کار مداوم تهيه مي‏کنند. براي احتراز از درگير کردن نسبتاً زمانبر چند نفر در اين کار و کار چشمي و دستي اين نفرات در چنين کاري، کاهش زمان تهيه اين جدولها، و كاهش احتمال خطاي كاربر، برنامه‏ اي تهيه شده است که اين کار را به طور خودکار انجام مي‏دهد. با اين برنامه، تنها يک نفر درگير کار مي‏شود و در کمتر از 15 دقيقه همه جدولها تهيه مي‏شوند.


كلمه‌هاي كليدي: OFFPIPE، تحليل A&R، متلب
Keywords: OFFPIPE, Abandon and Recovery Analysis (A&R Analysis), MATLAB

اين يك نرم‏ افزار حرفه‏ اي براي شركتهايي است كه در كار نصب خطوط لوله در زير دريا فعاليت دارند.

۱۳۸۹ خرداد ۲۳, یکشنبه

آزادی؛ جز تو چیزی مقدس نیست
وقتی هستی نفس هست و قفس نیست
به تو رسیدن هم کار هرکس نیست
از تو نوشتن خوبه، اما بس نیست


دانلود
مرجع

۱۳۸۹ خرداد ۱۶, یکشنبه

انتقال داده‏ هاي بيانگر نمودارهاي دوبعدي از متلب به اتوكد

انتقال داده‏ هاي بيانگر نمودارهاي دوبعدي از متلب به اتوكد

اين يك نسخه اوليه بسيار قديمي هست كه حدود 10 سال پيش نوشته‏ ام. چگونگي استفاده از آن هم، با توجه به شكلها مشخص و گوياست. نمونه را هم عمداً اينگونه ساخته‏ ام تا كارآيي تابع Mat2CAD در هنگام برخورد با Inf و NaN نمايان شود.

function Mat2CAD(x,y,fname,color,zoomopt)
%MAT2CAD Converting of MATLAB 2D-graph data to AutoCAD script file.
%   MAT2CAD(X,Y,FNAME) creates an AutoCAD script file from data vectors
%   X and Y. X and Y must be vector arrays with the same length. They may
%   contain Inf and/or NaN.
%   FNAME is the Output Script File Name, with extension scr.
%   This function is using just AutoCAD pline command for plotting.
%
%   Numerical Recipes for Solving Engineering Problems using MATLAB
%   By: Mehdi Mosafer, Rev. 0.1, 2001.
%       http://mmnrecipes.blogspot.com
L=length(x);
j1=find(isinf(y));
j2=find(isnan(y));
j=[j1(:);j2(:)];

fid=fopen([fname,'.scr'],'wt');
if (nargin>3)&&(~isempty(color))
    fprintf(fid,'cecolor\n');
    fprintf(fid,[num2str(color),'\n']);
end
fprintf(fid,'pline\n');
for k=1:L
    if ~isempty(find(k==j))
        fprintf(fid,'\n');
        fprintf(fid,'pline\n');
    else
        fprintf(fid,'%g',x(k));
        fprintf(fid,',');
        fprintf(fid,'%g\n',y(k));
    end
end
fprintf(fid,'\n');
if (nargin<5)||((nargin>4)&&(zoomopt==1))
    fprintf(fid,'zoom\n');
    fprintf(fid,'extents\n');
    fprintf(fid,'\n');
end
fclose(fid);